گواهینامه ها و افتخارات کسب شده

در مقابل برگزیده ای از گواهینامه ها، جوایز و افتخارات کسب شده توسط شرکت “شکرانه سلامت بین الملل” و برند “الامیر” قابل مشاهده است.