محصولات

چای ۱۰۰ گرمی ارل گری الامیر

ابعاد مادر کارتن: 230 * 330 * 230 سانتی متر تعداد جعبه در هر مادر کارتن: 48 عدد وزن کارتن: 4.8 کیلوگرم

چای ۱۰۰ گرمی سیلان الامیر

ابعاد مادر کارتن: 230 * 330 * 230 سانتی متر تعداد جعبه در هر مادر کارتن: 48 عدد وزن کارتن: 4.8 کیلوگرم

چای ۵۰۰ گرمی ارل گری الامیر

ابعاد مادر کارتن: 242 * 520 * 175 سانتی متر تعداد جعبه در هر مادر کارتن: 12 عدد وزن کارتن: 6 کیلوگرم

چای ۵۰۰ گرمی سیلان الامیر

ابعاد مادر کارتن: 242 * 520 * 175 سانتی متر * 520 * 175 سانتی متر تعداد جعبه در هر مادر کارتن: 12 عدد وزن کارتن: 6 کیلوگرم

چای پونجانا

ابعاد مادر کارتن: 5 تعداد جعبه در هر مادر کارتن: 12 عدد وزن کارتن: 6 کیلوگرم

چای سبز کیسه ای ۲۵ عددی الامیر

ابعاد مادر کارتن: 335 * 395 * 520 سانتی متر تعداد جعبه در هر مادر کارتن: 36 عدد وزن کارتن: 7.2 کیلوگرم

چای کیسه ای ۱۰۰ عددی سیلان الامیر

ابعاد مادر کارتن: 335 * 395 * 520 سانتی متر تعداد جعبه در هر مادر کارتن: 36 عدد وزن کارتن: 7.2 کیلوگرم

چای کیسه ای ۲۵ عددی ارل گری الامیر

ابعاد مادر کارتن: 335 * 395 * 520 سانتی متر تعداد جعبه در هر مادر کارتن: 36 عدد وزن کارتن: 7.2 کیلوگرم

چای کیسه ای ۲۵ عددی سیلان الامیر

ابعاد مادر کارتن: 310 * 315 * 210 سانتی متر تعداد جعبه در هر مادر کارتن: 50 عدد وزن کارتن: 2.5 کیلوگرم